Κέντρο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κατελειού / Katelios Environmental and Cultural Center

environmental centre inside

Κέντρο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κατελειού

Το Νοέμβριο του 1998 η πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου Κεφαλονιάς παραχώρησε στο “Σύλλογο Κατελειού για τη Μελέτη και την Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής” το παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού προκειμένου να το μετατρέψει σε Περιβαλλοντικό και  Πολιτιστικό Κέντρο. Το κτίριο ήταν εγκαταλειμμένο επί 25 χρόνια και συνεπώς χρειάστηκε πολύ δουλεία προτού μπορέσει και πάλι να χρησιμοποιηθεί.

O Σύλλογος Κατελειού επισκεύασε το κτίριο, το οποίο πριν την ανακαίνιση ήταν τρία δωμάτια-μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας και δύο μικρότερα δωμάτια. Οι εσωτερικοί τοίχοι γκρεμίστηκαν ώστε να προκύψει μια μεγαλύτερη ενιαία αίθουσα. Τα παράθυρα, η οροφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση αντικαταστάθηκαν και το κτίριο βάφτηκε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Το έργο της ανακαίνισης, κατέστη δυνατό με   την εθελοντική εργασία και τις δωρεές των μελών του Συλλόγου όπως και την υποστήριξη με υλικά από τοπικές επιχειρήσεις.

Με την επισκευή του κτιρίου δημιουργήθηκε χώρος για την έκθεση φωτογραφικού και άλλου υλικού παρουσίασης για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και του νησιού της Κεφαλονιάς γενικότερα καθώς και χώρος που λειτουργεί ως γραφείο του Συλλόγου Κατελειού.

Το καλοκαίρι του 1999 το σχολείο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες (16.000) άνθρωποι έλληνες και ξένοι- χωρίς να προσμετρούνται τα παιδιά και τα σχολεία- έχουν επισκεφθεί  το “Κέντρο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κατελειού” από το 1998  μέχρι σήμερα, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Νέο ενημερωτικό και εκθεσιακό υλικό παράγεται συνεχώς ώστε να παρέχει στους επισκέπτες επικαιροποιημένες πληροφορίες για το περιβάλλον της Κεφαλονιάς.

Το Περιβαλλοντικό και  Πολιτιστικό Κέντρο του Κατελειού είναι ανοιχτό τους καλοκαιρινούς μήνες και όλοι οι επισκέπτες είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι.

Katelios Environmental and Cultural Center

In November 1998, the ex community of Markopoulo Kefalonia granted to the “Katelios Group for the Research and Protection of the Marine and Terrestrial Life” the old village primary school in order to convert it to Environmental and Cultural Center. The building was abandoned for 25 years, and therefore had a lot of work before it can again be used.

The Katelios Group repaired the building, which before the refurbishment was three rooms-a large classroom and two smaller rooms. The interior walls were demolished in order to obtain a larger single room. Windows, roof and electrical system replaced and repainted the building both internally and externally. The renovation project, made possible by voluntary work and donations of members of the Group and its support with materials from local businesses.

Repairs to the building created space for the exhibition of photographs and other material and that served as an office of the Katelios Group.

In the summer of 1999, the school opened its doors to the public. At least sixteen thousand (16,000) people Greeks and foreigners- without taking account of the children and schools- have visited “Katelios Environmental and Cultural Center” from 1998 until today, have expressed interest in and support the activities of the Association.

New information and exhibition material produced continuously in order to provide visitors with information about the environment of the island.

The Environmental and Cultural Center Kateliou is open throughout the summer and all visitors are very welcome.

 

local school visiting environmental centre

 

Comments are closed.