ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ & ΑΡΧΕΛΩΝ/KATELIOS GROUP & ARCHELON

Ο «Σύλλογος Κατελειού για την Μελέτη και Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής» διατηρεί από το 1997 στενές σχέσεις συνεργασίας με το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», καταξιωμένος διεθνώς φορέας καταγραφής της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της Καρέττα καρέττα στην Ελλάδα.

Από το έτος 2000 το πρόγραμμα του Συλλόγου Κατελειού υπό τον τίτλο «Kefalonia Conservation Project of Caretta caretta Marine Turtles διεξάγεται σε συνεργασία με τον ΑΡΧΕΛΩΝΑ.Το πρόγραμμα διεξάγεται σε όλο το νησί, με έμφαση στον όρμο Κατελειού- Μούντας, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» με τον κωδικό «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ» (GR2220004).

“Katelios Association for the Study and Protection of Marine and Terrestrial Life” has since 1997 maintained close relations of cooperation with the Association for the Protection of the Sea Turtle “ARCHELON”, an internationally recognized organization for recording the reproductive activity of Caretta Caretta in Greece.
Since 2000, the program of the Katelios Association under the title “Kefalonia Conservation Project of Caretta caretta Marine Turtles” is being carried out in cooperation with ARCHELONA. The program is being carried out throughout the island, with emphasis on Katelios-Mounta Cove, which has been included in the European Network “NATURE 2000″ under the code “COASTAL MARINE ZONE FROM ARGOSTOLI TO VLACHATA AND ORMOS MOUNTA” (GR2220004).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>